ေခတ္သစ္

 

No. Name Size Download
၀၁။ Intro 1.1 MB (Download)
၀၂။ ထြန္းကားခလီ ေ၀သာလီ (ညွာစိမ္းခိုင္) 4.0 MB (Download)
၀၃။ တီးလံုး(၁) 4.0  MB (Download)
၀၄။  ေျပပါစီ (စစ္ႏိုင္) 4.7 MB (Download)
၀၅။ တီးလံုး(၂) 3.9 MB (Download)
၀၆။ လတၱံ႔ (ၿဖိဳးေမာင္ႀကီး) 2.9 MB (Download)
၀၇။ တီးလံုး(၃) 3.5 MB (Download)
၀၈။ မင္းအလိုအတိုင္း (တူတူ) 5.0 MB (Download)
၀၉။ တီးလံုး(၄) 3.0 MB (Download)
၁၀။ အခ်စ္သင္ခန္းစာ (ကိုသန္းေဆြ) 4.7 MB (Download)
၁၁။ တီးလံုး(၅) 4.0 MB (Download)
၁၂။ အကၽြန္႐ို႕ ရခိုင္ျပည္(သံခ်ပ္) – (ဦးေမာင္သိန္းႏွင့္ အဖြဲ႔) 2.6 MB (Download)

Leave a comment