ရာဇဝင္တြင္ေရ အ႐ွံဳးသမား

No. Name Size Download
၀၁။ အမိုက္မ႐ြက္၀ါ 4.43 MB (Download)
၀၂။ အတြယ္အတာ 5.82 MB (Download)
၀၃။ စိမ္းစိမ္းႏွင္းဆီ 4.88 MB (Download)
၀၄။ စိတၱဇဘံုနန္း 5.98 MB (Download)
၀၅။ ခ်စ္ေလာကဓံ 5.68 MB (Download)
၀၆။ ရာဇ၀င္တြင္ေရအ႐ွံဳးသမား 4.68 MB (Download)
၀၇။ သႏာၱကမ္းကလြမ္းၿခီရာ 4.41 MB (Download)
၀၈။ မပ်င္းကတ္သိလား 5.72 MB (Download)
၀၉။ သံေယာဇဥ္အလြမ္း 6.19 MB (Download)
၁၀။ သူ႔အတြက္ 5.58 MB (Download)

Leave a comment